Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem partnerpszczelarza.pl prowadzony przez spółkę Partner Pszczelarza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000865023, REGON 387311349, NIP 517-041-06-04, posiadającą adres e-mail: hello@partnerpszczelarza.pl w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywany „Serwisem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Klientów, w szczególności zasady zawierania Umów Sprzedaży Usług, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego. 
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
  1. Aplikacje – Usługi serwowane przez Operatora dla Klienta, dotyczące różnych grup zawodowych z zakresu pszczelnictwa, dostępne jako część Serwisu
  2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa jako dni wolne od pracy;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Operatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna, o której mowa w art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która korzysta z Serwisu, w szczególności składa Zamówienia, gdy dokonywanie tych czynności nie ma dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  5. Konto – usługa dostępna dla Klientów w wyniku rejestracji w Serwisie umożliwiająca dokonywanie zakupów Usług, dostęp do historii Zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, podgląd realizacji Zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  6. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która korzysta z Serwisu, a w szczególności dokonuje zakupów Usług w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
  7. Użytkownik Klienta – osoba fizyczna, korzystająca z Aplikacji Operatora na podstawie Zamówienia Usług na rzecz Klienta
  8. Operator lub Sprzedawca – Spółka Partner Pszczelarza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000865023, REGON 387311349, NIP 517-041-06-04, posiadającą adres e-mail: hello@partnerpszczelarza.pl
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej partnerpszczelarza.pl oraz w siedzibie Operatora;
  10. Usługa – korzyść niematerialna dostarczana przez Operatora za pomocą Serwisu, która może stanowić przedmiot Zamówienia;
  11. Usługa Klienta – korzyść niematerialna dostarczana przez Klienta do Użytkowników Klienta za pomocą wybranych Aplikacji oferowanych przez Operatora;
  12. Umowa Sprzedaży – umowa świadczenia usług zawarta między Operatorem a Klientem
  13. Serwis – serwis internetowy przeznaczony do sprzedaży usług, prowadzony przez Operatora, dostępny na stronie internetowej partnerpszczelarza.pl oraz jego subdomenach;
  14. Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży będących przedmiotem Zamówienia (znajdujących się w ofercie Serwisu w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta oraz formę zapłaty.

§2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis służy prezentacji Usług oraz składaniu Zamówień przez Klientów na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży i zasady korzystania przez Klientów z Serwisu, a także zasady korzystania z udostępnianych im funkcjonalności. 
 3. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi w ramach Serwisu:
  1. udostępnianie możliwości założenia przez Klienta Konta w Serwisie, pozwalającego na składanie Zamówień oraz korzystanie z innych funkcjonalności oferowanych w Serwisie (dostępu do historii Zamówień, edycję danych);
  2. umożliwianie Klientowi założenie Konta za pośrednictwem Serwisu w poszczególnych Aplikacjach Operatora w tym:
   1. Aplikacji Klubowej – Partner Pszczelarza pod adresem https://klub.partnerpszczelarza.pl
   2. Aplikacji Hodowcy Matek Pszczelich – Partner Pszczelarza pod adresem https://hodowca.partnerpszczelarza.pl
 4. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia indywidualnego Konta w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem https://konto.partnerpszczelarza.pl/register, zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz po potwierdzeniu woli założenia indywidualnego Konta w Serwisie poprzez wciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 6. Przed zarejestrowaniem indywidualnego Konta w Serwisie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. 
 7. Po zarejestrowaniu indywidualnego Konta w Serwisie, Klient może zalogować się do Serwisu, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli Klient nie pamięta hasła, może skorzystać z formularza resetowania hasła, podając adres poczty elektronicznej, którego użył podczas rejestracji Konta.
 8. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje Konto w Serwisie. W wyniku usunięcia Konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi udostępniania Klientowi indywidualnego Konta w Serwisie.
 9. W celu usunięcia indywidualnego Konta w Serwisie należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@partnerpszczelarza.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
 10. Do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym do przeglądania treści, składania Zamówień i korzystania z indywidualnego Konta w Serwisie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  1. Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualną obsługą JavaScript oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:
   • Mozilla Firefox
   • Opera
   • Google Chrome
   • Microsoft Edge
   • Safari
  3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 11. Klient zobowiązuje się do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3. korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  4. dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu do Konta w Serwisie, jak i zachowania ich poufności.
 12. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego Konta w Serwisie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 11 powyżej.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego Konta w Serwisie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie. 
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta danych do logowania w Serwisie osobom trzeci

§3 Składanie Zamówień i zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Przed złożeniem Zamówienia na Usługi dostępne w Serwisie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając Zamówienie w Serwisie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Usługi dostępne w Serwisie za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Operatora.
 3. Zamówienia na Usługi dostępne w Serwisie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu są zawierane i realizowane poprzez Serwis Operatora.
 5. Aby złożyć Zamówienie Klient powinien:
  1. wybrać odpowiednią Aplikację, a następnie wypełnić formularz startowy na ekranie Aplikacji. Klient może następnie kontynuować używanie Aplikacji według funkcjonalności dostarczonej przez wybraną Aplikację
  2. uzupełnić odpowiednie dane (lub zalogować się do Konta), złożyć wymagane oświadczenia
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Aplikacji. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Operator może wstrzymać realizację Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

§4 Ceny Usług

 1. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny Usług zamówionych w Serwisie doliczany jest koszt obsługi płatności zależny od systemu płatności używanego przez Operatora.
 3. Cena podana przy każdej Usłudze w Serwisie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w Serwisie, wprowadzania do Serwisu nowych Usług oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. Zmiany cen Usług w Serwisie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie mają wpływu na ceny Usług w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
 6. Poszczególne Aplikacje Operatora dostarczające funkcjonalności dla Użytkowników Klienta mogą oferować opłacanie Usług bezpośrednio na konto Klienta, z wykorzystaniem Serwisu Operatora. Ceny Usług Klienta dla Użytkowników Klienta są zdefiniowane bezpośrednio przez Klienta. Serwis Operatora nie bierze odpowiedzialności za ceny Usług Klienta.

§5 Formy płatności

 1. Płatności za zamówione Usługi można dokonywać za pomocą wybranej przez siebie formy płatności online za pośrednictwem platformy Stripe, połączonej z Przelewy24;

§6 Warunki dostawy Usług

 1. Zamówione Usługi są dostępne w Serwisie Operatora automatycznie po uznaniu płatności za dokonaną, bez dodatkowych kosztów.
 2. Do każdej zamówionej Usługi załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji wraz ze wzorem formularza reklamacji. Wzory formularzy są jedynie przykładami i nie są dla Klienta wiążące.
 3. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu, jako dokumentu elektronicznego.

§7 Reklamacje Serwisu

 1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej Operatora i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Operatora o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu bezpośrednio u Operatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@partnerpszczelarza.pl
 4. W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, nazwę Aplikacji, dane konta w Aplikacji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji v.
 5. Operator udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Serwisu Operator przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą (dalej: Uprawniony) ma prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy, o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie zakupionej Usługi lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia. 
 3. Odstąpienie od umowy nie przysługuje od Umowy Sprzedaży Usług stanowiących funkcjonalności wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta, w tym w szczególności zindywidualizowanych części Aplikacji Operatora. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Uprawniony jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Usługi.
 6. Zwrot płatności Uprawnionemu zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Uprawniony, chyba że wyraźnie zgodził on się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Uprawniony nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 7. Zwrot płatności wykonanej przez Użytkownika Klienta w Usługach Klienta powinien być w pierwszej kolejności przeprowadzony poprzez kontakt Użytkownika Klienta bezpośrednio z Klientem. W przypadku niepowodzenia procesu odstąpienia umowy u Klienta, Operator może podjąć odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji oraz negocjacji związanych z egzekucją prawa Konsumenta.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Operatorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Operatora: hello@partnerpszczelarza.pl.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności, w tym w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 2. Operator oświadcza, że dane osobowe Klientów mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Serwisie dostępne są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym pod adresem internetowym https://partnerpszczelarza.pl/polityka-prywatnosci

§11 Zmiana Regulaminu

 1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Klientem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Operatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
  2. wydanie przez organy administracji publicznej, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie, w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Operatora obowiązek określonej modyfikacji tej treści;
  3. wprowadzenie przez Operatora nowych funkcjonalności Serwisu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;
  4. wprowadzanie przez Operatora nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;
  5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Operatora mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą proponowana zmiana ma miejsce na jego korzyść;
  6. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.
 2. Operator informuje Klienta poprzez publikację w Serwisie co najmniej o:
  1. treści planowanej zmiany Regulaminu;
  2. dacie wejścia zmiany w życie;
  3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Serwisie, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później, niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 5. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Serwisie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Serwisie.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Regulamin” (znajdującej się pod adresem https://partnerpszczelarza.pl/regulamin) w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Serwisu, odnoszące się do Usług prezentowanych w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Umowy zawierane w Serwisie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Serwisie treści zawartej umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują im na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 6. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Klientami i Operatorem na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 maja 2022r.

Kontakt